Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Informacje ogólne

Niniejszy dokument przedstawia informacje o zakresie danych osobowych przetwarzanych przez aplikacje mobilne stworzone przez ninjasoft.pl (pl.ninjasoft.*), dostępne na platformach Android oraz iOS i adresowany jest do użytkowników aplikacji mobilnych.

Twórcą jak i wydawcą aplikacji mobilnych jest firma Ninjasoft Radosław Smoliński, nip 8481681647, z siedzibą w Ełku 19-300, przy ul. Kilińskiego 38a/23,  zwanej dalej Firmą

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe:”)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

W przypadku aplikacji wymagających rejestrację użytkowników -  dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • umożliwienia Państwu korzystania z zarejestrowanego konta użytkownika aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);

W przypadku aplikacji nie wymagających rejestracji użytkowników przetwarzany jest wyłącznie adres IP urządzenia, za pośrednictwem którego Państwo korzystają z aplikacji mobilnych, w celu prawidłowej realizacji sesji użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania aplikacji mobilnych).

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym Firma powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:

  • w przypadku zarejestrowanych użytkowników aplikacji mobilnych – do czasu usunięcia przez Państwa konta użytkownika w danej aplikacji mobilnej lub do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, bądź wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
  • W przypadku niezarejestrowanych użytkowników aplikacji mobilnych (adres IP) – przez rok, lub do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień j.w.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania lub korzystania w ograniczonym zakresie przez Państwa z aplikacji mobilnych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, celem optymalizacji działania aplikacji mobilnych. Przysługuje Państwu prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego

Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.